Reklamačný poriadok

Na každý tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov odo dňa dodania. Záruka sa vzťahuje iba na chyby spôsobené chybami materiálu alebo chybou výroby. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku spôsobené jeho používaním, na vady vzniknuté mechanickým poškodením výrobku s používaním v rozpore s návodom na používanie, nesprávnym skladovaním v nevhodných podmienkach.

Pre uplatnenie prípadnej záručnej opravy je zákazník povinný uchovať si faktúru (resp. pokladničný blok), ktorá je zasielaná spolu s výrobkom a nahrádza záručný list.

Po prebratí zásielky je nutné tovar skontrolovať, najneskôr do 3 dní, či neprišlo k poškodeniu tovaru počas prepravy. Ak prišiel tovar poškodí, kontaktujte nás ihneď na mailovú adresu alebo telefónne číslo, aby sa reklamácia mohla riešiť s dopravcov. 

 

Postup reklamácie:

 • Pred vrátením tovaru nás vždy najprv kontaktujte e-mailom: info@eshop-masaze.sk alebo telefonicky na čísle 0904 158 489.
 • Kupujúci je povinný zasielať tovar na reklamáciu ako doporučenú zásielku v takom balení, aby nedošlo k poškodeniu tovaru počas prepravy alebo ho osobne doručiť na nižšie uvedenú adresu. Ak dôjde k ďalšiemu poškodeniu tovaru počas prepravy, takéto poškodenie reklamovaného tovaru nebude podliehať záručnej oprave. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť.
 • Neposielajte späť tovar formou dobierky!
 • Tovar určený na reklamáciu je potrebné zaslať na adresu: REVIXA s.r.o., Golianova 564/66, Nitra 949 12
 • Kupujúci je povinný priložiť k riešeniu reklamácie kópiu príslušnej faktúry a kompletne vyplní reklamačný list.

 

Riešenie reklamácie:

 • Po prijatí reklamovaného tovaru bude kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom o prijatí reklamácie, začatí reklamačného konania a spôsobe vybavenia reklamácie. Reklamačné konanie začína podaním reklamovaného tovaru, vyplneného reklamačného listu a kópie dokladu o nákupe.
 • spôsobe riešenia reklamácie rozhodne predávajúci ihneď. V zložitých prípadoch, najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady alebo oprava tovaru, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.
 • V prípade, že v záručnej lehote dôjde k poruche a bude uznaný nárok na záručnú reklamáciu, bude celá vec zariadená nasledujúcimi spôsobmi, pričom spôsob volí predajca: výrobok bude zadarmo opravený, výrobok bude vymenený za nový, alebo bude vrátená plná cena zákazníkovi.
 • vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný telefonicky, resp. e-mailom a následne mu bude zaslaný doporučenou listovou zásielkou, resp. e-mailom reklamačný protokol o vybavení reklamácie. Po uplynutí 30-dňovej lehoty má zákazník rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť (predávajúci nahradí neopraviteľný výrobok novým).

 

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má podľa nového zákona právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo reklamáciu nevybavil tak, aby bol kupujúci spokojný.

Ak predávajpúci do 30 dní na žiadosť o reklamáciu neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ARS). Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

E-mailový kontakt na prevádzkovateľa je info@eshop-masaze.sk . Kupujúci – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi Kupujúcim - spotrebiteľom a Obchodníkom - predávajúcim, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou.  podľa zákona 391/2005 Z.z. podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektami orgány a oprávnené právnické osoby. 

Žiadosť môže kupujúci / spotrebiteľ podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.  Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Užívateľ - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov je výhradne pre spotrebiteľov / kupujúcich fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu prebieha medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku - online, a ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20eur.

Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať od kupujúceho je 5eur - na úhradu nákladov. 

Záručné podmienky:

Tento reklamačný poriadok ako súčasť obchodných podmienok platí v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v platnom znení v deň odoslania objednávky.

 • Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté počas prepravy. V prípade, že Vám bola doručená zásielka, ktorá má poškodený prepravný obal, fóliu alebo kartón, treba uplatniť reklamáciu priamo u kuriéra.
 • Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním tovaru, chybnou obsluhou, násilnou manipuláciou, neodborným alebo neoprávneným zásahom, otváraním ako i použitím, údržbou či inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou (návodom na obsluhu) alebo v prípade, že je sériové číslo odstránené alebo nečitateľné.
 • Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou zákazníka, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar alebo používaním s produktmi a službami, ktoré neboli dodané výrobcom.
 • Ak nie je jednoznačne určené zákonom, predajca nie je zodpovedný za žiadne následné poruchy a poškodenia spôsobené produktom. Predajca nie je zodpovedný za škody spotrebiteľa alebo stratu zisku.